ULF-Vestfyn.dk | Vedtægter
15344
page-template-default,page,page-id-15344,page-child,parent-pageid-15338,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Nedenstående kan du læse foreningens vedtægter, eller download dem i en pdf her. Download Vedtægter

§ 1  Foreningens Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er “Udlejerforeningen Vestfyn”.

1.2 Dens hjemsted er Middelfart.

 

 

§ 2 Formål

2.1 Foreningens formål er at varetage udlejernes interesser på Nord-og Vestfyn samtlige de deri og omliggende kommuner.

2.2 På baggrund af formålet har foreningen bl.a. som opgave: at varetage udlejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten,  statens organer og de kommunale myndigheder, at virke for, at udlejernes berettigede interesser repræsenteres ved  valg til kommunalbestyrelser og besættelse af pladser i nævn, kommissioner, kreditanstalter og andre institutioner, der særlig berører udlejerstanden, at følge administrationen af de love, som berører udlejernes interesser,  herunder bl.a. skattelovgivningen m.v.  at yde bistand til foreningens medlemmer ved håndhævelsen af deres  rettigheder eller andre berettigede interesser såvel juridiske som  tekniske at virke oplysende overfor foreningens medlemmer indenfor emner af interesse for medlemmerne gennem kursusvirksomhed, foredrag,  nyhedsbreve m.v.

 

 

§ 3  Medlemmer
3.1 Som medlem kan optages enhver ejer eller administrator af ejendom eller  grund på Nord- og Vestfyn, samt omkringliggende kommuner.
3.2 Selskaber kan optages som medlemmer på samme måde som enkeltpersoner, men selskabet skal da angive en bestemt person, der er berettiget til at udøve medlemsrettighederne på selskabets vegne.

3.3 Den, som ønsker at blive medlem af foreningen, skal indgive begæring til bestyrelsen, der afgør, hvorvidt den pågældende skal optages som medlem.  Ingen har ret til at forlange sig optaget.

3.4 Kommunikation fra foreningen til medlemmerne sker per e-mail. Hvert medlem er ved indmeldelse forpligtet til at oplyse en e-mail adresse, hvor medlemmet kan kontaktes. Det påhviler medlemmet, til enhver tid, at sikre at medlemmets adresseoplysninger er opdaterede og korrekte, her­under melde flytning, adresseændring m.v. til foreningen.

 

 

§ 4  Kontigent

4.1 Enhver der optages som medlem modtager meddelelse herom per e-mail og får samtidig tilsendt et eksemplar af foreningens vedtægter.

4.2 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helår­ligt forud.

 

 

§ 5  Bortfald af medlemskab

5.1 Medlemskabet bortfalder ved et medlems død eller konkurs, dog således at pligten til at betale kontingent først bortfalder med udgangen af det år, i hvilket dødsfaldet meddeles foreningen. I tilfælde af dødsfald succederer eventuelle arvinger i medlemskabet, mod at give foreningen meddelelse herom.

5.2 Endvidere bortfalder medlemskabet ved udmeldelse med mindst 3 måne­ders varsel til udgangen af et kalenderår.

5.3 Et medlem der er i restance med kontingent kan slettes af foreningen, dog skal der, når den pågældendes bopæl er foreningen bekendt, forin­den gives ham meddelelse herom med 1 måneds varsel.
5.4 Når et medlem ophører med at være ejer af fast ejendom, overgår den pågældende til at være passivt medlem, medmindre medlemmet frem­sætter begæring om fritagelse med udgangen af det år, hvor afhændel­sen sker. Bestyrelsen kan i øvrigt i særlige tilfælde dispensere fra fristens overholdelse.

 

 

§ 6  Udelukkelse af medlemmer

6.1 Et medlem kan udelukkes af foreningen når den pågældende efter besty­relsens skøn modarbejder eller på anden måde skader foreningens inte­resser, eller har en adfærd der skader foreningens og medlemmernes omdømme. Sådan udelukkelse kan kun ske efter indstilling fra bestyrel­sen og ved beslutning af en generalforsamling med to tredjedele af de af­givne stemmer.

6.2 Udelukkelse kan ikke indbringes for domstolene bortset fra spørgsmålet om, hvorvidt den foreskrevne fremgangsmåde er iagttaget. Et udelukket medlem kan på ny optages i foreningen i overensstemmelse med de i § 3 indeholdte bestemmelser.

 

 

§ 7  Generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmel­ser den øverste myndighed i foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden maj måneds ud­gang.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 10 medlemmer, der i mindst 1 år har været medlemmer af foreningen, til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring der­om, hvilken begæring tillige skal indeholde angivelse af, hvad der på ge­neralforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning.

7.4 Sager eller forslag som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære ge­neralforsamling må skriftligt motiverede være tilstillet formanden inden 1. april.

7.5 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker per e-mail.

7.6 Indkaldelsen skal indeholde en kort angivelse af de spørgsmål som kom­mer til behandling. Indgivne forslag samt regnskaber, der skal forelægges generalforsamlingen, skal udsendes til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen per e-mail.

7.7 Indgivne forslag samt regnskaber, der skal forelægges generalforsamlin­gen, skal henligge på foreningens kontor til eftersyn mindst 14 dage før generalforsaml ingen.

7.8 Dagsordenen til generalforsamlingen skal have følgende indhold:
– 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
– 2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
– 3. Fastsættelse af kontingent
– 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
– 5. Valg af 2 revisorer.
– 6. Indkomne forslag.
– 7. Eventuelt

7.9 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen foreslået dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende fremgangsmåde.

7.10 Afstemningen foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller et medlem kræver skriftlig afstemning.

7.11 På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem 1 stemme. Stemmeretten kan udøves personligt eller ved fuldmagt. Et medlem/fuldmægtig kan maksimalt råde over 2 stemmer.

7.12 På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemme­flerhed. Til forandringer af vedtægterne eller tilføjelser til disse kræves dog, at beslutningen træffes med to tredjedele af de afgivne stemmer. Foreningen kan ikke opløses når 20 medlemmer ønsker at den skal bestå.

7.13 Over forhandl in gerne på genera !forsamlingen føres en protokol, der u n­derskrives af dirigenten og danner bevis for, hvad der på generalforsam­lingen er sket.

 

 

§ 8  Bestyrelsen

8.1 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer.

8.2 På den årlige generalforsamling afgår efter tur i ulige år 3 medlemmer og i lige år 2 medlemmer, idet hvert medlem vælges for en to-årig periode.

8.3 Bestyrelsen vælger selv sin formand og en kasserer, hvis funktioner fast­sættes af bestyrelsen. Valgene gælder for et år regnet fra en ordinær ge­neralforsamling til næste ordinære generalforsamling.

8.4 Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager den­nes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.

 

§ 9  Bestyrelsesmøder

9.1 Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller 2 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

9.2 På bestyrelsesmøderne ledes af formanden og har i tilfælde af stemmelig­hed den afgørende stemme.

9.3 På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmefler­hed. For at beslutningerne skal have gyldighed må i det mindste 3 af be­styrelsens medlemmer være til stede på mødet.

9.4 Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de i mø­det deltagende medlemmer.

9.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at være bindende for foreningen forelægges bestyrelsen til godkendelse.

 

 

§ 10  Regnskabsår

10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
10.2 Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen den 30. november 2011 til 31. december 2012.

 

 

§ 11  Tegningsregel

11.1 Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med 2 andre med lemmer af bestyrelsen. Afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kan dog kun ske ifølge generalforsamlingsbeslutning.

 

 

§ 12  Foreningens opløsning
12.1 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler et almen­nyttigt formål i foreningens område efter generalforsamlingens beslut­ning.

 

 

Ovenstående vedtægter blev vedtaget på foreningens stiftende generalforsam­ling i Middelfart, onsdag den 30. november 2011.